Bramac AB strävar efter att minimera all negativ miljöpåverkan och nyttjar i möjligaste mån miljöanpassade produkter samt rekommenderar våra kunder/beställare att nyttja miljöanpassade produkter och arbetsmetoder.

Våra underleverantörer ska väljas bland de företag som kan erbjuda miljöanpassade produkter med erforderlig dokumentation och om möjligt återvinningsbara produkter och restprodukter.

Vi sorterar schaktmassor, överblivet material och restprodukter vid våra entreprenader och transporterar det till återvinning eller destruktion.

Vi förebygger utsläpp och föroreningar genom förebyggande service och underhåll av befintlig maskinpark.

Vid val av material och arbetsmetoder väljer vi alternativ med liten risk för skador på miljön.

Vi på Bramac AB tar givetvis del av och följer miljölagstiftning och miljöbestämmelser.

Vi ser till att vår arbetsmiljö och arbetsmaterial följer de lagar och bestämmelser som gäller arbetsmiljö. En god arbetsmiljö försäkras genom kontinuerlig internkontroll.

Bramac AB utbildar personalen teoretiskt och praktiskt i de frågor som rör både yttre och inre miljö.

Ett viktigt led i vårt miljöarbete är det pågående arbetet med framtagande av ett eget ledningssystem för att kontinuerligt kunna följa upp vårt miljöarbete.