Bramac AB tror på Nollvisionen och ska ständigt arbeta för bästa trafiksäkerhet.

Bramac AB strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att någon av våra anställda kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall.

Detta innefattar även trafiksäkerheten. Därför är följande trafiksäkerhetspolicy för verksamheten fastställd.

Företaget skall:

 • varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom verksamheten och inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts för vid resor i tjänsten. Alla riskerna ska bedömas utefter allvarlighetsgrad.
 • varje år gå igenom trafiksäkerhetspolicyn och vid behov uppdatera denna.
 • se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn.
 • minst en gång per år, eller då andra skäl finns, följa upp att medarbetarna till alla delar lever upp till den gällande policyn. Kontroll av körjournaler, tillbuds- och olycksrapportering etc. är exempel på vad som ska ingå i uppföljningen.
 • följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya lagar och förordningar.

Våra anställda ska

 • ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.
 • genomgå en extra kontroll av de hälsofaktorer som påverkar trafiksäkerheten.
 • alla berörda ska genomgå kravkurser.
 • alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Den som intar triangelmärkt medicin eller annan medicin som kan ge dåsighet och andra symtom som äventyrar trafiksäkerheten får under inga omständigheter framföra företagets/organisationens fordon, utan ska omedelbart underrätta sin närmsta chef om sin medicinering.
 • vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning.
 • om man framför tunga fordon (>3, 5 tons totalvikt), alltid följa gällande förordningar om kör- och vilotider.
 • vid arbete på eller vid väg bära varselväst.
 • utföra daglig tillsyn av fordonet. Kontrollen innefattar före, under och efter körning. Om det vid den dagliga tillsynen visar sig att så inte är fallet, ska bristerna direkt åtgärdas.
 • innan körningen påbörjas ha övervägt påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid ska avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek.
 • alltid använda bilbältet.
 • alltid följa gällande hastighetsbegränsning.
 • genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.
 • alltid tillämpa 3-sekundersregeln; dvs. alltid hålla ett minsta avstånd till framförvarande om tre sekunder.
 • alltid lasta rätt enligt gällande förordningar. Överlast och lastning på fel sätt får aldrig förekomma.
 • alltid säkra lasten enligt gällande förordningar.
 • till närmsta chef rapportera alla tillbud och olyckor så snart som möjligt.
 • alltid följa de regler som ges vid terminaler eller på andra ställen där vi vistas.

  Våra fordon ska:
 • ha trepunktsbälte på alla platser.
 • ha bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motorn är påslagen.
 • ha bältessträckare.
 • ha nackskydd på alla platser.
 • ha en säkerhetsutrustning som minst omfattar varselväst och ficklampa.
 • genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörernas instruktioner.
 • ha däck som inte är mer än fem år gamla. Detta gäller såväl sommar som vinterdäck.
 • ha bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motorn är påslagen.
 • ha ABS-bromsar.
 • ha backkamera och backvarnare som signalerar ett kraftigt ljud när backväxeln är ilagd.
 • ha en optimerad lastsäkringsutrustning för fordonstypen.
 • ha extraspegel som täcker området framför fordonet
 • ha vidvinkelspeglar på förarsida och passagerarsida
 • vara utrustade med däck som har ett mönsterdjup om minst två millimeter mer än vad som är lagstadgat. Detta gäller även boogiens ytterdäck och reservdäck. Regummerade däck får inte monteras på framaxeln.

Övrigt:

 • Våra transporter skall alltid planeras så att vi inte vid något tillfälle bryter mot gällande lagstiftning. De ska också ta hänsyn till påverkan av externa faktorer på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid ska i planeringen avsättas för raster, trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek.
 • Vi utför aldrig uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot gällande lagstiftning och/eller vår policy.


Trafiksäkerhetspolicyn revideras årligen, ansvarig är VD:n.